کسی که آبکی فکر می کند، معمولا بر مرکب حباب سوار است.تاریخ : 1394/12/04 | 15:00 | نویسنده : خاکی |