یا فاطمه الزهرا ادرکنی(هرچه می خواهد دل تنگت بگو)

مادر!در کربلا هیچ زنی میان درو دیوار قرار نمی گیرد.

خودت گفته ای.ماحداکثر تازیانه می خوریم،اما میخ آهنین بدنهایمان را سوراخ نمی کند.

مادر!وقتی تو را ازپشت در بیرون کشیدند،من میخ های خونین را دیدم.

نگو گریه نکن مادر!باید مرد دراین مصیبت،باید هزار بار جان داد وخاکستر شد.

ما سخت جانی کرده ایم که تاکنون زنده مانده ایم.

نگو که روزی سخت تر از عاشورا نیست.

در عاشورا کودک شش ماهه به شهادت می رسد،اما تو کودک نیامده ات-محسن-به شهادت می رسد.

من دیدم که خودت را در آغوش فضه انداختی وشنیدم که به اوگفتی:

-مرا بگیر فضه.که محسن ام را کشتند.

من کربلا را میان در ودیوار دیدم وقتی که ناله ی تو به آسمان بلند شد.

بعد ازین هیچ کربلایی نمی تواند مرا اینقدر بسوزاند.

                                  ***

بی جهت نیست که از شوی مظلوم خویش،علی مرتضی ع خواسته اید شمارا بالباس غسل دهد،چرا که یک دفتر مصیبت در بازو وپهلوی شما نهفته...نه...آشکار است ودیدن این علم های مصیبت،

تاب وتوان از دل علی می رباید وجان علی را می خراشد.

من فقط مهبوت طاقت شوی شما ابوالحسن ام که چه می کند در زیر بار اینهمه مصیبت؟؟؟

                  برگرفته از کتاب کشتی پهلو گرفته

                                ***

یا فاطمه الزهرا به جوانان ما بگوکه چقدر آنها را دوست دارید؟

بگو که وقتی حضرت جبرئیل ع به پیش شما آمدند و خبراز شیعیان را تا قیامت به شما دادند چقدر خوشحال و امیدوار شدیدآری این اشک هایی که از دل سوخته ی ما جاری می شود عکس العمل کوچکی از عشق شما به این شیعیان است

بگو مادر...

 عشق نوشت:هر چه می خواهد دل تنگت بگو...